Условия за ползване на сайта

Условия за ползване на сайта www.interlease.bg

 

Общи условия

Настоящата страница е собственост на ОББ Интерлийз, част от КВС Груп. Достъпвайки този сайт и съдържащата се в него информация, вие декларирате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с настоящите условия. Интернет страницата (сайтът) www.interlease.bg е създадена с информативна цел и предоставя основна информация за ОББ ИНТЕРЛИЙЗ, за продукти и услуги на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ, предназначени за индивидуални клиенти,  малки и средни предприятия и корпоративни клиенти, както и съдържа връзки към дъщерни дружества на KBC Груп България.

Авторско право

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право, принадлежащо на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ, с всички запазени права и законни последици, а нерегламентираното му използване представлява закононарушение, за което може да бъде търсена отговорност съгласно действащото българско законодателство. Потребителите могат да отпечатват отделни страници и/или части, изображения и лога, графики и др. от уебсайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки, запазени марки на продукти и услуги и лога. 

Забранява се да се модифицират, копират, публикуват, продават или лицензират някаква част от или цялото съдържание на интернет страницата и да се използва за каквато и да е публична или търговска цел, освен за тиражиране или популяризиране на информация за продуктите и услугите на компанията. Във всички останали случаи за тяхното използване е необходимо предварителното писмено съгласие на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ.

Ограничения на отговорността

ОББ ИНТЕРЛИЙЗ не носи никаква отговорност за вреди, включително за непреки вреди или пропуснати ползи, претърпени в резултат от или по какъвто и да било начин, свързани с достъпа и използването на сайта на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ. Това се отнася и за случаите, в които ОББ ИНТЕРЛИЙЗ посочва възможността да бъдат претърпени такива вреди.

Цялата информация на сайта, включваща, но не изчерпваща, графики, текстове и връзки с други страници, подлежи на промяна без предварително предизвестие. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. ОББ ИНТЕРЛИЙЗ не поема отговорност за последствията, свързани със съдържанието на страницата, или пък с това, че някое лице ѝ се е доверило. Ако желаете да се възползвате от някой от продуктите или услугите на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ, описани в този сайт, следва да се свържете с нашата компания и да поискате информация дали продуктът или услугата се предлагат, както и относно договорните условия и предвидените такси. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта. ОББ ИНТЕРЛИЙЗ не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази сайт, но се стреми да ограничи в максимална степен неудобствата при използването му.

Защита на личните данни

OББ ИНТЕРЛИЙЗ гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн, посредством попълнени формуляри и електронна кореспонденция, и ще използва събраните лични данни единствено за целите, за които са били предоставени доброволно от потребителите и съгласно разпоредбите на действащата в България към момента международна и национална правна рамка. Предоставяните от клиентите лични данни се обработват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове за неговото прилагане.